Tìm kiếm

Đề tài - Dự án tỉnh Bình Dương

Các Đề tài - Dự án đang nghiên cứu chuyển giao
Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo cảm biến đo mực nước, bộ lưu trữ dữ liệu và hệ thống thu thập dữ liệu tự động qua mạng 3G/GPRS (26/06/2017)
Read more
Xây dựng hệ thống Viễn y thử nghiệm việc chăm sóc sức khỏe từ xa tại tỉnh Bình Dương (26/06/2017)
Read more