Tìm kiếm

Các văn bản pháp quy KH&CN

Quyết Định
QĐ số 950/QĐ-BKHCN (11/05/2017)
Read more
Thông tư
Thông tư 02/2017/TT-BNV (22/05/2017)
Read more
Thông tư Liên tịch
Thông tư Liên tịch 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN (11/05/2017)
Read more
Thông tư Liên tịch 27/2015/TTLT-BTC-BKHCN (11/05/2017)
Read more
Thông Tư Liên Tịch 93/2006-BTC-BKHCN (04/06/2014)
Read more
Luật
Luật sở hữu trí tuệ 50/2005/qh11 (21/05/2018)
Read more