Tìm kiếm

Thứ Hai, 22/05/2017

Định hướng Nghiên cứu KHCN đến năm 2020

Ngày 13/6/2016, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1280/KH-UBND về phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016 - 2020.

Theo đó, mục tiêu đề ra là phấn đấu đến năm 2020, hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về KH&CN từ tỉnh đến các huyện, thành phố; 100% cán bộ quản lý KH&CN được bồi dưỡng, chuẩn hoá theo quy định. Tỷ lệ các đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ từ ngân sách được ứng dụng có hiệu quả vào thực tiễn sản xuất đạt 60%; phấn đấu thương mại hóa 02-03 kết quả nghiên cứu. Hàng năm hỗ trợ trực tiếp ít nhất 02 doanh nghiệp nghiên cứu và phát triển công nghệ cao để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Xây dựng được 02-03 sản phẩm mang thương hiệu, địa danh của tỉnh đối với các sản phẩm chủ lực, sản phẩm có lợi thể cạnh tranh của tỉnh. Nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thông qua việc thực hiện cơ chế đặt hàng, cơ chế khoán chi đến sản phẩm cuối cùng và cấp phát kinh phí theo cơ chế quỹ. Nâng cao hiệu quả của các tổ chức KH&CN, hoàn thành việc chuyển đổi tổ chức KH&CN công lập sang hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Phấn đấu có 03-05 doanh nghiệp KH&CN được thành lập. Đảm bảo 100% các kết quả nghiên cứu khoa học cấp tỉnh được đăng ký và lưu trữ trên hệ thống thông tin KH&CN. Xây dựng 01-02 tổ chức KH&CN có mô hình tiên tiến so với trong nước.

Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đề ra, Ủy ban nhân dân tỉnh đã đề ra phương hướng: Đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ về tổ chức, cơ chế quản lý và hoạt động KH&CN; tập trung các nguồn lực để triển khai các định hướng phát triển KH&CN chủ yếu; tiếp tục nâng cao tiềm lực KH&CN của tỉnh; phát triển thị trường KH&CN, doanh nghiệp KH&CN và các hoạt động dịch vụ KH&CN; nâng cao hiệu quả hoạt động KH&CN cơ sở; tiếp tục đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế về KH&CN.

[Trờ về]